تلویزیون شهری

۷۳درصد مصرف کنندگان خرید از مراکزی را ترجیح می دهند که مجهز به تلویزیون بزرگ شهری باشند. ۵۲درصد مشاهده کنندگان قادرند تا پیام های پخش شده را بیاد آورند. ۳۳درصد از عابرین از مقابل نمایشگرهای بزرگ شهری برای مشاهده پیام های در حال پخش توقف کرده یا مکث میکنند. این رسانه احتمال خرید را تا ۳۷درصد افزایش میدهد. این رسانه میل و علاقه به خرید در آینده را تا ۳۳درصد افزایش میدهد. این رسانه آگاهی از برند و یاد آوری آنرا تا ۴۸درصد افزایش میدهد. این رسانه احتمال خرید مجدد را تا ۳۳درصد افزایش میدهد.