تیوب گرد

مناسب برای سردر مغازه ها و بستنی فروشی ها، اجرای تونل نور و نمای ساختمان ها